GR | EN ---E BIENNALE----

  Public Screen - Ðñüóêëçóç ðñïò êáëëéôÝ÷íåò  
 

Συζητþντας με σημερινοýς üρους το ζÞτημα της ετεροτοπßας στο εσωτερικü των σýγχρονων κοινωνιþν, το πρüγραμμα Public Screen επιδιþκει να επαναπροσδιορßσει τη σχÝση της σýγχρονης τÝχνης με το δημüσιο αστικü χþρο. Η σýγχρονη τÝχνη προûποθÝτει συγκεκριμÝνους κþδικες επικοινωνßας και πρüσβασης, αποτελεß μßα ετεροτοπßα περιορισμÝνη σε κλειστοýς χþρους μουσεßων και γκαλερß; Μπορεß να αναπτυχθεß Ýνας δημιουργικüς διÜλογος ανÜμεσα στο καλλιτεχνικü Ýργο που προβÜλλεται σε μßα δημüσια οθüνη και τον κÜτοικο επισκÝπτη περιπατητÞ της σýγχρονης μεγαλοýπολης; Πως τροποποιοýνται οι üροι αυτÞς της συνÜντησης üταν το Ýργο τÝχνης Ýχει απολÝσει την αρχικÞ υλικÞ του μορφÞ και υφßσταται κυρßως ως αναπαρÜσταση, προβολÞ, Ýννοια, Þ υπενθýμιση;Στη σýγχρονη παγκοσμιοποιημÝνη αγορÜ, η παραγωγÞ και διακßνηση του Ýργου τÝχνης Ýχει σαφþς αλλÜξει χαρακτÞρα, δεν παýει ωστüσο να αποτελεß μια οικονομικÜ προσδιορισμÝνη διαδικασßα στην οποßα οι δημιουργοß και οι καταναλωτÝς Ýχουν διαφοροποιημÝνη δυνατüτητα πρüσβασης. Η Ýνταξη του Ýργου τÝχνης στο δημüσιο χþρο επαναπροσδιορßζει τους üρους της συνÜντησης καλλιτÝχνη Ýργου κοινοý. Σε μια εποχÞ που η εικüνα αποτελεß το κυριüτερο μÝσο επικοινωνßας και μετÜδοσης μηνυμÜτων, το Public Screen προσφÝρει σε καλλιτÝχνες απ üλο τον κüσμο την ευκαιρßα να παρουσιÜσουν το Ýργο τους σε ευρýτερες κοινωνικÝς κατηγορßες, εκτüς απü το περιορισμÝνο κοινü των επισκεπτþν μουσεßων και εκθεσιακþν χþρων.

Το πρüγραμμα
Public Screen αφορμÜται απü και καταλÞγει σε συγκεκριμÝνο χþρο τη Θεσσαλονßκη- πραγματοποιεßται στο πλαßσιο μιας διεθνοýς διοργÜνωσης της Πρþτης ΜπιενÜλε Θεσσαλονßκης- και επιδιþκει να συγκεντρþσει και να προβÜλλει σε επιλεγμÝνους, εξωτερικοýς χþρους μÝσα στην πüλη, καλλιτεχνικÜ Ýργα που χρησιμοποιοýν ως μÝσο τη φωτογραφßα Þ το βßντεο.

Η πρüσκληση ενδιαφÝροντος δεν Ýχει θεματικοýς περιορισμοýς. Οι τüποι που ορßζονται απü τον Φουκþ ως ετεροτοπßες μποροýν να λειτουργÞσουν ως Ýνα θεματικü Ýναυσμα, χωρßς να αποκλεßεται και η προσωπικÞ ερμηνεßα τοποθÝτηση του κÜθε καλλιτÝχνη στην Ýννοια της ετεροτοπßας. Στο κεßμενο του 1967 με τßτλο
Des Espaces Autres Heterotopies ο ΜισÝλ Φουκþ ορßζει τις ετεροτοπßες ως πραγματικοýς χþρους σε αντιδιαστολÞ προς τις ουτοπßες οι οποßες αποτελοýν θÝσεις χωρßς πραγματικü τüπο, τελειοποιημÝνη εκδοχÞ της ßδιας της κοινωνßας, Þ αντιστροφÞ υπαρκτþν τüπων. Οι ετεροτοπßες εßναι λειτουργικοß χþροι, εντüς των κοινωνιþν, με σαφεßς και καθορισμÝνες λειτουργßες, κανüνες πρüσβασης και διÝλευσης. Ως παραδεßγματα τÝτοιων χþρων ο συγγραφÝας αναφÝρει τα κοιμητÞρια, τα ψυχιατρεßα, τις φυλακÝς, τους οßκους ευγηρßας, τους κÞπους, τα μουσεßα, τις βιβλιοθÞκες, τα αρχεßα, αλλÜ ακüμη και τα πανηγýρια, τα χαμÜμ, τους κινηματογρÜφους, τους οßκους ανοχÞς, τις αποικßες, τα πλοßα με τα τελευταßα να κατÝχουν τη θÝση της κατεξοχÞν ετεροτοπßας, σýμφωνα με τον συγγραφÝα.Οι ετεροτοπßες συνδÝονται με περßπλοκους τρüπους με την Ýννοια του χρüνου. Σε ορισμÝνες περιπτþσεις, üπως στα μουσεßα και τις βιβλιοθÞκης, ο χρüνος συσσωρεýεται ατÝρμονα, ενþ στα πανηγýρια, ο χρüνος εμφανßζεται με τη μορφÞ της περιοδικüτητας.

Το πρüγραμμα
Public Screen απευθýνεται μÝσω του διαδικτýου στην παγκüσμια καλλιτεχνικÞ κοινüτητα.

Η πρüσκληση ενδιαφÝροντος θα φιλοξενηθεß στα ελληνικÜ και στα αγγλικÜ στην ιστοσελßδα του Μουσεßου και της Πρþτης ΜπιενÜλε Θεσσαλονßκης. Θα γßνει ηλεκτρονικÞ καταχþρηση σε διεθνεßς δικτυακοýς κüμβους. Η υποβολÞ των προτÜσεων πρÝπει να γßνει ταχυδρομικÜ μÝχρι τις 30 ΜαÀου 2007. Τις φωτογραφßες μπορεßτε να τις στÝλνετε ηλεκτρονικÜ.

¼ροι ΣυμμετοχÞς

ΚÜθε καλλιτÝχνης μπορεß να πÜρει μÝρος με Ýνα Ýργο βßντεο (μÝγιστη διÜρκεια 5 χωρßς Þχο) Þ μßα σειρÜ φωτογραφιþν (Ýως 10). Η επιλογÞ των Ýργων που θα προβληθοýν θα γßνει απü την επιμελÞτρια.

Επικοινωνßα ΥποβολÞ προτÜσεων:

Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνηςΚολοκοτρþνη 21ΜονÞ Λαζαριστþν56430 ΘεσσαλονßκηΕλλÜδαΓια το Public ScreenΥπεýθυνη προγρÜμματος: Συραγþ ΤσιÜρατηλ. 2310 589140, 589155Φαξ. 2310 600123ΗλεκτρονικÞ Διεýθυνση για ΑποστολÞ Φωτογραφιþν: publicscreen@cact.gr


Προθεσμßα για ΥποβολÞ ΠροτÜσεων: 30 ΜαÀου

Οι προβολÝς θα πραγματοποιηθοýν το ΣεπτÝμβριο του 2007.
Οι οθüνες θα τοποθετηθοýν στο χþρο της ΜονÞς Λαζαριστþν, στο ΛιμÜνι και στο Αεροδρüμιο της Θεσσαλονßκης. ΕξετÜζεται επßσης η δυνατüτητα φιλοξενßας του προγρÜμματος σε πλατεßες, πανεπιστημιακοýς χþρους, εμπορικÜ κÝντρα, μÝσα και χþρους μαζικÞς μετακßνησης.

ΜετÜ το τÝλος της διοργÜνωσης üλοι οι καλλιτÝχνες, των οποßων τα Ýργα θα παρουσιαστοýν, θα λÜβουν ταχυδρομικÜ τον κατÜλογο. Οι διοργανωτÝς δεν Ýχουν την υποχρÝωση να επιστρÝψουν το υλικü που δε θα επιλεγεß για να προβληθεß.

ΚÜθε φÜκελος πρÝπει να περιλαμβÜνει τα παρακÜτω:
-Το Ýργο (αν πρüκειται για βßντεο) Þ τα Ýργα (μÝχρι 10 φωτογραφßες) σε μορφÞ ηλεκτρονικοý αρχεßου, σε δýο αντßτυπα. Για τα τεχνικÜ χαρακτηριστικÜ συμβουλευτεßτε το παρÜρτημα.
-¼νομα, επßθετο, διεýθυνση, τηλÝφωνο, φαξ(αν υπÜρχει) ηλεκτρονικÞ διεýθυνση συμμετÝχοντος
-Τßτλος Ýργου
-ΣυνοπτικÞ περιγραφÞ Ýργου (μÝχρι 100 σειρÝς)
-Σýντομο βιογραφικü (μÝχρι 150 λÝξεις) του καλλιτÝχνη που θα περιλαμβÜνει: τüπος, χρονολογßα γÝννησης, σπουδÝς, ομαδικÝς, ατομικÝς εκθÝσεις, συνÞθη μÝσα.
-Εξουσιοδüτηση υπογεγραμμÝνη απü τον καλλιτÝχνη στην οποßα θα αναφÝρονται τα εξÞς: 1. Παραχωρþ στο Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης και στο ΚÝντρο Σýγχρονης ΤÝχνης της Θεσσαλονßκης το δικαßωμα προβολÞς, δημοσßευσης και αναπαραγωγÞς του Ýργου μου σε ψηφιακÞ Þ Ýντυπη μορφÞ με στüχο την προβολÞ της σýγχρονης τÝχνης τüσο στην ΕλλÜδα üσο και στο εξωτερικü, σε βιβλιοθÞκες, μουσεßα, γκαλερß, εκπαιδευτικÜ ιδρýματα.
2. Ο φÜκελος της συμμετοχÞς μου θα παραμεßνει στο αρχεßο του Κρατικοý Μουσεßου Σýγχρονης ΤÝχνης.

Το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης θα φροντßσει για τη διανομÞ του καταλüγου στην ΕλλÜδα και στο εξωτερικü.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. For Video Works
Digital carriers:
CD, DVD, miniDV, DV-CAM, S-VHS, VHS, 8mm, Hi8, Digi-8 (lower quality)Systems: for best quality PAL 25 frames per second or NTSC 29.97 frames per second (all will be converted to PAL).Description:

PAL 4:3Frame size: 720h, 576vPixel aspect ratio: D1/DV PAL (1,067)48 or 32 KHZ
PAL 16:9Frame size: 720h, 576vPixel aspect ratio: D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1,422)48 or 32 KHZ
NTSC 4:3Frame size: 720h, 480vPixel aspect ratio: D1/DV NTSC (0,9)48 or 32 KHZ
NTSC 16:9Frame size: 720h, 480vPixel aspect ratio: D1/DV NTSC Widescreen 16:9 (1,200)48 or 32 KHZ
SD or HDV accepted

Accepted file format:

Uncompressed
Mpeg2
Microsoft avi, codec avi DV for best quality, or in any codec you want, should be included in your package. Please prefer popular codec with standard frame per second and pixel aspect ratio.
Quick Time, same as Microsoft avi

Note: please choose codec DV for best quality, in all other formats unaccepted errors or artifacts may occur.

2. For Photographs
Image files
Your images should have the maximum characteristics:
Width:2500pixels X Height 1800pixels (approximately)Resolution=300pixels/inch
Color Mode=RGB 8bit/channel
Pixel Aspect Ratio: Square
The image format should be:
Tiff (for maximum quality) or JPEG (compressed)
Please do not convert JPEG files into Tiff format (there are no quality benefits because although the file size increases there isnt any image quality improvement).

 
 
   
 
     

 powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768