GR | EN ---E BIENNALE----
 
 

ÁðïèÞêç à & Â1, ËéìÜíé / Ãåíß Ôæáìß / ÌïíÞ Ëáæáñéóôþí / Ìïõóåßï Âõæáíôéíïý Ðïëéôéóìïý


Ìáñßá Ðáðáäçìçôñßïõ
 
 
My Yurt, êáôáóêåõÞ, 2006 
My Yurt, êáôáóêåõÞ, 2006 
My Yurt, êáôáóêåõÞ, 2006 
My Yurt, êáôáóêåõÞ, 2006 
 

 

Το Ýργο παρουσιÜζεται στην ΑποθÞκη Γ

Οι λÝξεις yurt και ger σημαßνουν το ßδιο πρÜγμα: πρüκειται για τις προσωρινÝς, φορητÝς τÝντες των νομαδικþν φυλþν, τις οποßες χρησιμοποιοýν για την εφÞμερη τους εγκατÜσταση, προτοý ξεκινÞσουν πÜλι το ταξßδι τους. Η Μαρßα Παπαδημητρßου φτιÜχνει τη δικÞ της version μιας τÝτοιας σκηνÞς, κατασκευÜζοντας Ýνα χþρο ξεκοýρασης, Ýνα «ενδιÜμεσο» χþρο, τüσο ως προς τη λειτουργßα του σε μια δυτικÞ χþρα üσο και ως προς τη λειτουργßα του ως χþρο «αναψυχÞς». Προχωρþντας το συλλογισμü της σε σχÝση με την προφορικÞ ιστορßα των νομαδικþν λαþν, συνÝδεσε αυτÞ την κατασκευÞ με το Reiki (ΙαπωνικÞ θεραπευτικÞ πρακτικÞ ), το οποßο και αυτü μεταδüθηκε μÝσω της προφορικÞς παρÜδοσης. ¸τσι εξüπλισε την τÝντα με μαξιλÜρια και κουβÝρτες και με ακουστικÜ στα οποßα μεταδßδονται παραδοσιακÝς ιστορßες, για να μποροýν οι επισκÝπτες να χαλαρþνουν. ¼πως γρÜφει η επιμελÞτρια Jennifer Allen : «Το να ξαπλþνεις και να ακοýς εßναι μια πρüσκληση να ζÞσεις με την ιστορßα σαν μια εμπειρßα, την οποßα δεν μποροýμε οýτε να αγγßξουμε οýτε να κατακτÞσουμε αλλÜ η οποßα αναπτýσσεται μÝσω της ροÞς». Το Ýργο My Yurt εßναι μια ετεροτοπßα, üπως εßναι π.χ. το αεροδρüμιο, Þ καλýτερα η προσομοßωση, η ανακατασκευÞ μιας ετεροτοπßας, üπως εßναι Üλλωστε αυτÝς οι τÝντες, Ýνας χþρος ανÜμεσα ταξιδιþν, προορισμþν και προελεýσεων.


ΘοδωρÞς ΜÜρκογλου

             
 
 
 
 
 

 powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768